Zarząd Spółki MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2016 r., na podstawie Uchwały nr 60/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono wszystkie istniejące akcje Spółki, tj. 13.715.849 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.093.071 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę: Aleksander Górny – Prezes Zarządu

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.